ALGEMENE VOORWAARDEN

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Kantoor TIEN – hierna aan te duiden met de opdrachtnemer - tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

2. Onder de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid zijn in ieder geval begrepen - maar daartoe niet beperkt - het inrichten en/of voeren van een administratie, het opstellen van jaarstukken, het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie, het verrichten van fiscale, juridische, economische en financiële werkzaamheden en het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, administratie en personeelszaken in de breedste zin van het woord.

3. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van de voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

5. Op deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

OFFERTES: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

Artikel 2

1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

2. Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt.

3. Opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtnemer pas bindend, indien zij door haar zijn aanvaard.

5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de schriftelijke aanvaarding uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Artikel 3

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit te komen van de opdrachtnemer.

2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

Artikel 4

1. De opdrachtnemer is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren, zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.

2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd.

3. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door, niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4. In de uitbesteding van de opdracht of onderdelen daarvan aan derden, zal de opdrachtnemer handelen met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever.

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 5

Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door haar gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc., worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van de opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc., van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van de rechten - openbaarmaking of overdracht gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van  de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

Artikel 6

1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, één en ander voor zover van vertrouwelijke aard.

2. De opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

3. Het Privacy Reglement is bij Kantoor TIEN op te vragen.

RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

Artikel 7

1. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

2. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij opdrachtnemer of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.

3. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.

4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.

OVERMACHT

Artikel 8

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, alsmede: - mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar; - contingenterings- of andere omstandigheden; - werkstaking; - stremming van vervoer; - brand;- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten, zullen voor de opdrachtnemer als overmacht gelden. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren of op te zeggen, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat de opdrachtnemer ter zake van de door de opdrachtgever door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

DECLARATIE EN KOSTEN

Artikel 9

1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

2. Reisuren worden volledig in rekening gebracht.

3. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten voorschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen, huren, declaraties van ingeschakelde derden en bijvoorbeeld vervoerskosten. Verhoging in de prijzen van materialen en huren en in de kosten van ingeschakelde derden en van vervoer, etc., worden aan de opdrachtgever doorberekend.

4. De opdrachtnemer zal, tenzij anders overeengekomen of anders uit de opdracht volgt, per maand aan de opdrachtgever een declaratie voor de verrichte werkzaamheden doen toekomen. Op verzoek zal de declaratie worden gespecificeerd.

5. De opdrachtnemer is bevoegd bij de aanvang van haar werkzaamheden of op enig ander tijdstip een voorschot ter zake van haar werkzaamheden aan opdrachtgever te vragen, welke zich onvoorwaardelijk verplicht aan het verzoek om betaling van een voorschot gevolg te geven.

BETALING EN REKLAMES

Artikel 10

1. Indien niet uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 15 dagen na agtekening van de declaratie.

2. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals door hem verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke is aan de opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode, waarin hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente.

4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.

5. Alle betalingen van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden geacht te geschieden op de in de tijdsduur oudste openstaande vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever doet afstand van het recht op schuldvergelijking.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie.

8. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen 15 dagen na de declaratiedatum mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.

9. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

10. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van haar declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de opdrachtgever ter zake reeds betaalde. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden of annulering van de overeenkomst gelede schade.

11. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

ZEKERHEID EN OPSCHORTING

Artikel 11

De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Indien de opdracht een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het kader van de opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste drie maanden voor de onder de opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en/of indien dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.

2. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor:– schade die ontstaat doordat opdrachtnemer voldoet aan de voor opdrachtnemer geldende wet- en (beroeps)regelgeving – schade die ontstaat door iedere fout die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt – bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte-, of gevolgschade.

3. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.

5. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheids-beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Artikel 13

1. Opdrachten tot het inrichten, voeren en/of bijhouden van een administratie alsmede (andere) opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

2. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.

4. De opdrachtnemer kan de gesloten opdracht opzeggen zonder opgave van redenen. Zij neemt hierbij een opzeggingstermijn in acht die overeenkomst met de aard en de duur van de gegeven opdracht en de omstandigheden van het geval.

5. De opdrachtgever kan de gegeven opdracht opzeggen, middels een schriftelijke mededeling, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitend, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke. In dat geval alsmede in geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden  schade.

7. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn, is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.

8. Dit artikel laat de rechten van annulering als toegekend aan de opdrachtnemer in deze voorwaarden onverlet.

RETENTIERECHT

Artikel 14

De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige opdracht worden voldaan.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 15

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen, is Nederlands recht van toepassing. Ter zake van alle geschillen, verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, is - tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter te Arnhem - de bevoegde rechter deze te Arnhem.

 

.